2. Chemosynteza (14) Poniewaz istote fotosyntezy

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

2. Chemosynteza (14) Ponieważ istotę fotosyntezy stanowi absorpcja energii świetlnej i gromadzenie jej w cząsteczkach węglowodanów, wskutek tego proces ten odbywa się tylko na świetle. Uprzednio wspomniano już jednak, że faza fotochemiczna fotosyntezy jest jedynie małym ogniwem w długim łańcuchu reakcji odbywających się W ciemności. Ze względów teoretycz— nych niezwykle interesujący jest fakt, że istnieją pewne rośliny niższe, które mogą asymilować dwutlenek węgla w ciemności i prowadzić cał— kowicie samożywny tryb życia, mimo że nie posiadają one barwików asymilacyjnych, co wyklucza istnienie fazy fotochemicznej. Rośliny takie muszą czerpać energię niezbędną dla endotermicznej redukcji C02 z pewnych szczególnych procesów przemiany materii. Asymilację C02 tego typu nazywamy w przeciwieństwie do fotosyntezy chemosyntez ą. Przy Omawianiu chemizmu fotosyntezy zaznaczono już, Że pewne bezbarwne bakterie i inne organizmy potrafią włączać w przemianę materii gazowy C02 [karboksylacja]. Na przykład Bacterium coli wytwarza kwas szczawiowooctowy z kwasu pirogronowego: CO • COOH + coe. COOH CO COOH. Karboksylacja jest zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym w przyrodzie, jednak nie prowadzi do syntezy węglowodanów. Chemosyntezę przeprowadzają pewne bezbarwne bakterie, które czerpią energię z utlenienia różnych związków ni e o r g an i c zn y c h. Liczne gatunki bezbałwnych bakterii s i a r k o w y c h, które występują m. in. na dnie bogatych w substancje pokarmowe bagien, a przede wszystkim na filtrach oczyszczających ścieki, utleniają siarkowodór (uwalniany z gnijącego białka lub z siarczanów przez inne bakterie) na siarkę elementarną lub też siarkę elementarną i inne nieorganiczne związki siarki na siarczany. Energia uwolniona podczas tych procesów utleniających służy częściowo do asymilacji dwutlenku węgla na drodze chemosyntezy. Występujący w glebach uprawnych Thiobacillus thiooa:ydans rozkłada wodę (podobnie jak rośliny wyższe przy fotosyntezie), lecz w ciemności. Tlen pochodzący z grupy wodorotlenowej utlenia siarkę, a w-ywiązująca się energia sł uży do przeniesienia wodoru pochodzącego z wody na dwutlenek yęgla. [hasła pokrewne: rolnik, okulista, wynajem, ręczniki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: okulista ręczniki wynajem