Akumulacja w gospodarce narodowej jest

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2018

Akumulacja w gospodarce narodowej jest więc z jednej strony źródłem powiększania kapitału społecznego, a z drugiej – źródłem postępu technicznego. Jeżeli: Dn=V+M, M=MK+MA gdzie: MK = wartość dodatkowa konsumowana przez klasę kapitalistów; MA — akumulowana część wartości dodatko- wej. gdzie: Me – część akumulacji przeznaczona na powiększenie zasobu środków produkcji; Mv – część akumulacji przezna- czona na zwiększenie zatrudnienia. Akumulowana część wartości dodatkowej może być prze- znaczona na zakup dodatkowych środków produkcji i dodat- kowej siły roboczej w różnych proporcjach dla kolejnych lat. Wprowadzenie postępu technicznego będzie pociągać za sobą w pewnych okresach gwałtowny wzrost kosztów kapita- łu stałego w stosunku do kapitału zmiennego i wówczas aku- mulacja będzie w głównej mierze przeznaczona na zakup no- wych środków produkcji, a w niewielkim; stopniu na zakup dodatkowej siły roboczej. W innych jednak okresach, gdy postęp techniczny – wskutek potanienia środków produkcji czy ich oszczędności – nie będzie prowadził do wzrostu skła- du organicznego kapitału (szczególnie w połączeniu ze wzro- stem płac roboczych), w podziale akumulacji uwidoczni się istniejąca w gospodarce proporcja między ogółem wydatków kapitału na środki produkcji i ogółem wydatków kapitału na zakup siły roboczej. Ta część akumulacji, która jest przeznaczona na zakup Inwestyeje środków trwałych, nosi nazwę inwestycji netto. Ogólnie przez inwestycje (a ściśle – przez inwestycje brutto) należy rozu- mieć ogół wydatków na zakup nowych I środków trwałych lub na rekonstrukcję i rozbudowę już istniejących. Na in- westycje brutto składają .sie środki pochodzące z funduszu amortyzacji (będą to inwestycje odtworzeniowe) oraz środki pochodzące z tej części akumulacji, która jest wydatkowana na nowe środki trwałe (inwestycje netto). Mówimy tutaj o inwestycjach produkcyjnych, ponieważ są to nakłady, które bezpośrednio umożliwiają dokonywanie reprodukcji (odtwo- rzeniowe – reprodukcji prostej, inwestycje netto – repro- dukćji rozszerzonej). [przypisy: , kawa do ekspresów, szyny prądowe, deska tarasowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: deska tarasowa kawa do ekspresów szyny prądowe