CYKLICZNY ROZWOJ GOSPODARKI KAPITALISTYCZNEJ 1.

Posted in Uncategorized  by admin
November 10th, 2018

CYKLICZNY ROZWOJ GOSPODARKI KAPITALISTYCZNEJ 1. Proporcje i sprzeczności reprodukcji kapitalistycznej Reprodukcja – w sensie najbardziej ogólnym – oznacza stałe powtarzanie się proceśu produkcji, zarówno od strony tech- nicznej, jak i społecznej. Jeżeli za przedmiot naszych dociekań weźmiemy warunki reprodukcji wszystkich indywidualnych kapitałów funkcjo- nujących w społeczeństwie w ich wzajemnym powiązaniu, to będziemy mówili o reprodukcji kapitału społecznego. Repro- dukcja kapitału społecznego będzie zatem oznaczała praecho- dzenie indywidualnych kapitałów z jednej fazy ieh ruchu okrężnego w następną, a tym samym ciągłe powtarzanie się procesu produkcji. Jest sprawą oczywistą, że poszczególne ka- pitały indywidualne w danym momencie nie będą znajdo- wały się w tej samej fazie ruchu okrężnego, w gospodarce na- rodowej bowiem w określonym momencie dokonuje się za- równo produkcja, jak i wymiana towarów oraz konsumpcja. W rozwiniętej gospodarce towarowej zakłócenia przy przejściu części kapitału społecznego z jednej fazy ruchu okrężnego w następną pociągają za sobą zakłócenia w funk- cjonowaniu całego kapitału społecznego. Na przykład jeżeli część producentów będzie miała trudności z realizacją swoich produktów (pewna ilość kapitałów indywidualnych będzie miała trudności z przejściem z formy towarowej do formy pieniężnej); nie będzie mogła w pełni odtworzyć elementów kapitału produkcyjnego l, a więc będzie się powstrzymywać od zakupów pewnej ilości środków produkcji. 1 Abstrahujemy na razie od możliwości włączenia do obiegu ka- pitałów wcześniej wYcofanych w postaci oszczędności. Proporcje i sprzeczności reprodukcji kapitalistycznej Trudności realizacji przeniosą się w ten sposób na wytwór- ców, środków produkcji; oni również nie odtworzą w pełni zużytych elementów produkcji i zostaną zmuszeni do zmniej- szenia rozmiarów produkcji w następnym cyklu produkcyj- nym. [podobne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, blachy trapezowe, podesty ruchome ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachy trapezowe indywidualne kalendarze trójdzielne podesty ruchome