Kontrolowana powolna inflacja prowadzi do

Posted in Uncategorized  by admin
November 12th, 2018

Kontrolowana powolna inflacja prowadzi do zahamowania ~zrostu płac realnych wtedy, gdy podwyższeniu płac nomi- nalnych w okresie dwuletnim o 10% towarzyszy w wyńlku inflacji, spadek siły nabywczej pieniądza’ papierowego też o 10%. Spadek płac realnych natomiast może mieć miejsce wtedy, gdy płace nominalne pozostają na niezmiennym . po- ziomie, a siła nabywcza pieniądza na rynku spada. Lub wtedy, gdy spadek siły nabywczej pieniądza jest szybszy niż wzrost. płac nominalnych. Warto jednak podkreślić, że przeciwko za- . hamowaniu wzrostu płac realnych, a tym bardziej przeciwko ich spadkowi, dość skutecznie walczą współcześnie związki zawodowe. Zjawisko nienadążania zatrudnienia za wzrostem kapitału społecznego występowało. szczególnie ostro wtedy, gdy – jak było przez cały XIX w. i w początkach XX. w. – nie istniały na większą skalę możliwości . wzrostu zatrudnienia w takich dziedzinach działania kapitału, jak usługi, w których skład organiczny kapitału jest relatywnie niski. Gdy funkcjonujący kapitał nie jest. w stanie zatrudnić ist- niejącej siły roboczej, mamy do czynienia ze względnym przeludnieniem. Sytuacja taka musi wystąpić wówczas, gdy stopa przyrostu siły roboczej i kapitału społecznego jest sta- ła, a rośnie stopa składu organicznego kapitału. Gdyby-w mo- mencie wyjściowym cała siła robocza była zatrudniona, to po pewnym okresie musiałyby się pojawić jej nadwyżki. Nad- wyżki siły roboczej, rosłyby tym szybciej, im szybciej docho- dziłoby do racjonalizacji technicznej starych gałęzi produkcji, co uwalniałoby i siłę roboczą zatrudnioną w przeszłości w większych rozmiarach przez tę samą wielkość kapitału. Ten sam skutek co wzrost składu organicznego kapitału ma wzrost wydajności pracy przy mniej niż proporcjonalnym’ wzroście rozmiarów produkcji. Jeśli założymy, że wzrostowi technicznego składu kapitału towarzyszy proporcjonalne po- tanienie elementów kapitału stałego i niezmienny poziom płac realnych, to skład organiczny kapitału pozostanie bez zmian, wzrośnie jednak wydajność pracy. [patrz też: , giełda tworzyw sztucznych, elewacje drewniane, fotele gabinetowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: elewacje drewniane fotele gabinetowe giełda tworzyw sztucznych