Nalezy podkreslic, ze korzysci z

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Należy podkreślić, że korzyści z interwencjonizmu rolnego osiągają głównie gospodarstwa o dużych rozmiarach produk- cji towarowej. Im mniejsze gospodarstwo, tym mniejsze ma możliwości korzystania Z różnych form pomocy. Tak więc in- terwencjonizm państwowy niewiele poprawia sytuację drob- nych farmerów i chłopów i nie jest w stanie uchronić ich gospodarstw przed stopniową degradacją. AKUMULACJA KAPITAŁU I SYTUACJA EKONOMICZNA MAS PRACUJĄCYCH W KAPlTALIZMIE Reprodukcja prosta i rozszerzona W każdej działalności produkcyjnej występują równocześ• nie środki produkcji i ludzie, tzn. rzeczowe i osobowe czyn- niki produkcji. Czynniki te w procesie produkcji ulegają zu- życiu. Warunkiem kontynuowania procesu produkcji jest l odtwarzanie zarówno środków produkcji, jak i siły roboczej. Srodki produkcji są zawsze własnością określonej klasy spo- łecznej; w celu kontynuowania działalnosci produkcyjnej musi być” zatem odtwarzana określona forma społecznej wła- sności środków produkcji. W celu zapewnienia ciągłości procesu niezbędne jest zatem reprodukowanie materialnych, osobowych i społecznych wa- runków produkcji. Oznacza tó konieczność równoczesnego odtwarzania: a) wartości zużytych środków produkcji; b) zu- żytych środków produkcji in natura; c) siły roboczej; d) po- przednio istniejącej formy stosunków produkcji, w tym i wła- sności środków produkcji. . Każdy proces produkcji jest więc równocześnie procesem reprodukcji, w którym odtwarzane są środki produkcji, sila robocza i stosunki produkcji. Każda zatem reprodukcja utrwala istniejącą formę włas- ności środków produkcji, rolę grup i klas społecznych w pro- dukcji oraz podział wytworzonego produktu. W każdym spo- sobie produkcji mamy do czynienia z właściwą temu sposo- bowi reprodukcją społeczną. Odróżnić zatem należy repro- dukcję właściwą wspólnocie pierwotnej, niewolniczemu sp- sobowi produkcji, feudalizmowi, kapitalizmowi i socjalizmo- wi. Reprodukcja kapitału indywidualnego jest ciągłym odtwa- rzaniem warunków produkcji w pojedynczym przedsiębior- stwie kapitalistycznym. W pojedynczym przedsiębiorstwie celem reprodukcji jest zapewnienie ciągłości wytwarzania wartości dodatkowej i osiągania zysku. [patrz też: , hydraulika przemysłowa, Studnie głębinowe, szkoła paralotniowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hydraulika przemysłowa Studnie głębinowe szkoła paralotniowa