Natezenie oddychania zwierzat i roslin

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Natężenie oddychania zwierząt i roślin jest tego samego rzędu wielkości. Jednak ilość wydzielonego dwutlenku węgla wskutek oddy— ehania człowieka, zwierząt i roślin wyższych wraz z dwutlenkiem węgla wydzielanym przez czynne wulkany i obiekty przemysłowe byłaby niewystarczająca, aby utrzymać stężenie CO, w powietrzu na stałyn•ł poziomie, gdyby nie dochodziły do tego ogromne ilości tego gazu wydzielane podczas oddychania mikroorganizmów, a szczególnie bakterii. W 1 ms dobrej gleby uprawnej żyje kilka miliardów bakterii; bakterie Żyjące na 1 ha gleby wydzielają w ciągu godziny około 2—5 kg C02. W glebach leśnych ilość wydzielanego dwutlenku węgla jest jeszcze wyższa. Przeliczenie tych Ilości w stosunku rocznym pozwala docenić istotną role spełnianą przez mikroOrganizmy w ustalaniu bilansu dwutlenku węgla w powietrzu. Dzięki wydzielaniu C02 przez mikroorganizmy glebowe stężenie tego gazu w powietrzu tuż nad powierzchnią gleby jest na jwyższe. Stale zatem wydzielanie dwutlenku węgla podczas oddychania wszy s t kich o r ga ni zmów pozwala na uzupełnienie ilości tego gazu w powietrzu i utrzymanie jego stężenia na stałym poziomie, mimo ogromnych ilości węgla przyswajanego corocznie przez rośliny. Na tej podstawie hipotezę pobierania węgla z atmosfery można uważać za całkowicie ugruntowaną. a. Przebieg asymilacji COŽ. Pobieranie przez rośliny zielone (przede wszystkim przez liście) dwutlenku węgla z powietrza, a przez Przebieg asymilacji CO: rośliny podwodne dwutlenku węgla rozpuszczonego w wodzie można wykazać, przepuszczając nad rośliną prąd powietrza lub wody o znanej zawartości C02 i oznaczając następnie stężenie tego gazu (ryc. 261), Można przy tym wykazać, że ilość pobranego dwutlenku węgla w danej jednostce czasu jest dokładnie równoważna wzrostowi zawartości węgla w roślinie. Pobieranie C02 nazywane jest zazwyczaj a s y m i I a c j ą C02 (gdyż roślina wbudowuje w swe substancje organiczne węgiel z C02, a więc go pr zys w aj a); odbywa się ono tylko na świ e tle, [więcej w: Rekuperatory, balustrady, bielizna damska sklep internetowy, konsole ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: balustrady bielizna damska sklep internetowy konsole