Podobnie bedzie w roku trzecim

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Podobnie będzie w roku trzecim i czwartym. Suma war- tości dodatkowej wytworzonej w ciągu czterech lat będzie równa: 5000ml + 5000mz + 5000mz + 5000m, = 20 OOOm. W ciągu czterech lat kapitaliści spożyli zatem wartość dodat- kową w sumie 20 000 dol. równą kapitałowi wyłożonemu w roku pierwszym. Mimo to w roku piątym przystąpią do pro- dukcji z tą samą wielkością kapitału co w roku pierwszym. Oznacza to, że kapitał funkcjonujący w owym piątym roku jest skapitalizowaną wartością dodatkową. Właściciel indywidualnego kapitału nie konsumuje całej wytworzonej wartości dodatkowej; poważną jej część prze- znacza na rozszerzanie produkcji, tj. na powiększanie posia- danego zasobu kapitału. Powiększanie jego zasobu, zwiększa- nie środków produkcji i siły roboczej, oznacza wzrost kapitału stałego c i zmiennego v. Przeznaczenie części wartości dodat- kowej na zwiększenie posiadanego zasobu kapitału nazywa- my akumulacją kapitału. Akumulacja kapitału jest podstawą reprodukcji rozszerzonej. W celu zwiększenia zasobu posiadanego kapitału własnego kapitalista musi do niego dołączyć część wytworzonej war- tości dodatkowej. Oznacza to, że uzyskaną wartość dodatko- Ak=.ulaualncJa ind .• _.d ego wą musi dzielić na dwa fundusze: l) fundusz konsumpcji kapitału . własnej; 2) fundusz akumulacji. Fundusz konsumpcji wła- snej kapitalisty jest jego dochodem, który nie jest kapitałem, fundusz akumulacji natomiast powiększa rozmiary już po- siadanego kapitału. Oznacza to, że robotnicy sami zarówno wytwarzają kapitał (reprodukcja prosta), jak i zwiększają je- go rozmiary (reprodukcja rozszerzona). 2. Czynniki określające konieczność i rozmiary akumulacji kapitalistycznej Akumulacja, niezależnie od jej formy, jest warunkiem roz- woju produkcji społecznej i samego społeczeństwa. W spo- łeczeństwach klasowych akumulacja służy klasom posiada- jącym środki produkcji do umacniania ich ekonomicznego i politycznego panowania. [przypisy: , nagrzewnice powietrza, meble na zamówienie, agencja interaktywna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agencja interaktywna meble na zamówienie nagrzewnice powietrza