Poniewaz rozwojowi kapitalizmu – towarzyszy

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Ponieważ rozwojowi kapitalizmu – towarzyszy tendencja do obniżania się stopy procentowej, a jednocześnie aż do XX w. nie następował spadek renty gruntowe], a raczej jej wzrost. prawie we wszystkich krajach kapitalistycznych występowała – tendencja do wzrostu cen zieml. Nasilenie jej, podobnie zresztą jak i absolutny poziom cen ziemi w różnych krajach kapitalistycznych, było bardzo różne. ~ Najwyższe ceny ziemi występowały w krajach o dużym procencie ludności rolniczej i znacznym przeludnieniu agrar- nym. Jest to zrozumiałe, gdyż wysokość ceny ziemi zależy nie tylko od wysokości renty gruntowej i stopy iprocento- wej, ale również od kształtowania się popytu na ziemię. Przy występowaniu przeludnienia agrarnego na ceny ziemi, zwłaszcza W obrotach małymi działkami, w wysokim sto- pniu wpływa stały wzrost popytu na ziemię ze strony drob- nych rolników, którzy nie mogąc znaleźć zatrudnienia poza, , rolnictwem płacą za ziemię ceny znacznie wyższe niż wy- nosi skapitalizowana renta gruntowa. Dla drobnego rolnika bowiem ziemia nie jest kapitałem, który powinien przynosić zysk przeciętny i rentę gruntową, lecz środkiem produkcji umożliwiającym pracę i zdobycie środków utrzymania dla rodziny. Renta gruntowa w rolnictwie kapitalistycznym Innymi .łowy, chłop kupuje lub dzierżawi ziemię już wówczas, gdy umożliwi mu ona osiąganie dochodu z pracy wkładanej w ziemię, czyli płacy roboczej “wypłacanej sa- memu sobie” i zatrudnionym osobom z rodziny, często zresztą niższej niż płaca robotnika przemysłowego. Jest tak zwłaszcza wówczas, gdy wzrastająca liczebnie ludność rol- nicza nie znajduje na rynku pracy innej alternatywy – nie ma możliwości znalezienia pracy poza rolnictwem s. Jak wynika z powyższego, drobne gospodarstwo nie realizuje renty gruntowej, ale często musi ją płacić albo w for- mie wysokiej ceny ziemi, procentów od długów hipotecz- nych, czynszu .dzierżawnego (jeśli chłop dzierżawi ziemię), albo spłat rodzinnych przez prowadzących gospodarstwo . rolne przy wykupie ziemi od części spadkobierców w trak- l cie zmiany pokoleń. [przypisy: , wywóz śmieci, deratyzacja warszawa, kawa sklep ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: deratyzacja warszawa kawa sklep wywóz śmieci