Poniewaz swiatlo jest niezbednym warunkiem

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Ponieważ światło jest niezbędnym warunkiem syntezy węglowodanów, proces ten nazywamy także f o to synt ez ą. Stwierdzono, że niezielone części roślin płatki kwiatów, korzenie itd. — nie są zdolne do fotosyntezy; dlatego też obecność zielonego barwika chlorofilu w organach asymilujących jest istotnym warunkiem tego procesu. Ponieważ przyrost suchej masy podczas fotosyntezy jest większy, niżby to odpowiadało ciężarowi pochłoniętego C02, w fotosyntezie oprócz COŽ musi brać udział jeszcze inny związek chemiczny. Związkiem tym jest w o d a, która podczas fotosyntezy podlega pewnym przemianom chemicznym, opisanym nieco dalej. Podczas fotosyntezy pochłanianiu dwutlenku węgla towarzyszy równoczesne wy d zi el a n i e tl e n u, dogodnym obiektem do Obserwacji wydzielania tlenu podczas asymilacji C02 są pewne rośliny wodne (ryc. 260), Oświetlenie takiej rośliny powoduje wydzielanie się delikatnego strumienia baniek gazu, uchodzących z przestwo— rów międzykomórkowych odciętej łodygi. Wydzielanie baniek ustaje natychmiast po zaciemnieniu rośliny. Analiza chemiczna wydzielonego gazu dowodzi, że zawiera on znaczny procent tlenu. Za pomocą dokładnych badań wykazano, że tzw. i I oraz fot osy n t ezy, czyli stosunek objętości wydzielonego flenu do objętości pobranego dwutlenku węgla (OJC02), jest zawsze bardzo bliski 1. Jeżeli dobierze się warunki doświadczenia w taki sposób, aby uwolniony podczas fotosyntezy tlen nie wydzielał się w formie gazowej, lecz rozpuszczał się w wodzie, można z wystarczającą dokładnością oznaczyć za pomocą miareczkowania zawartość tlenu w wodzie. Ze względu na bardzo stałą wartość ilorazu fotosyntezy można za pomocą Opisanej metody (metoda Winklera) zmierzyć natęŻenie fotosyntezy. Mierząc natężenie fotosyntezy roślin lądowych oznacza się zwykle zmiany stężenia w prądzie powietrza z Odpowiednio dobraną szybkością nad liśfrrni umieszczonymi w małych kornorach (metoda komor owa). [przypisy: kanalizacja, sklep z gadzetami, księgowość, bielizna damska ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bielizna damska księgowość sklep z gadzetami