Popyt ten jest wyrazony przez

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2018

Popyt ten jest wyrażony przez sumę płac roboczych i wartości dodatkowej. Jeżeli te warunki nie zostaną spełnione, będzie to oznaczało, że część produktów nie zo- stała zrealizowana, co w konsekwencji musi doprowadzić do niepeł- nego odtworzenia kapitału i siły roboczej. Przedstawione wyżej niezbędne warunki realizacji towarów wy- znaczają niezbędne proporcje między rozmiarami produkcji środków produkCji (dział I) i rozmiarami produkcji środków konsumpcji (dział II). Warunki równowagl gospodarczej w reprodukcji rozszerzonej Cykliczny rozwój gospodarki kapitalistyCznej Jeżeli produkcję działu I oznaczymy jako PI gdzie PI = I(C+ V+ M), a prOdukcję działu II jako Pl, przy czym Pl = II(C+ v+ M), to może- my napisać, że: PI re-me Pl I(V + M)+ I1(V + M) a więc P, V+M W reprodukcji prostej wartość produkcji działu I musi się rów- nać wielkości funduszu odtworzenia zużytych środków produkcji, a wartość produkcji działu II musi się równać dochodowi narodowemu. Wynika z tego, że cały dochód narodowy -place i zyski – jest kon- sumowany. Jak już podkreślaliśmy, reprodukcja prosta w rzeczywisto-, ści występuje w gospodarce kapitalistycznej rzadko, tylko w okresach depresji gospodarcze]. Jest to równocześnie model teoretyczny, który ma w jasny sposób przedstawić mecha- nizm kształtowania się podstawowych zależności (proporcji) gospodarczych. Charakterystyczną cechą gospodarki kapitalistycznej jest akumulacja kapitału wynikająca z dążenia do maksymalizacji wartości dodatkowej i zysku. Akumulacja jest warunkiem reprodukcji rozszerzonej. Jeżeli w następnym cyklu produkcyjnym ma się dokonać akumulacja (a zatem reprodukcja rozszerzona), to dział I musi wyprodukować w okresie poprzednim większą ilość środków produkcji niż byłaby potrzebna w reprodukcji prostej. Te do- datkowe środki produkcji umożliwią obydwu działom zakup większej ilości środków produkcji niż ta, która uległa zużyciu w danym cyklu produkcyjnym. Będą więc stanowiły akumu- lację w jej rzeczowej postaci. [przypisy: , podłogi drewniane, nauka jazdy Lublin, animacja z logo ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: animacja z logo nauka jazdy Lublin podłogi drewniane