Posts Tagged ‘kurs prawa jazdy’

W analizowanym okresie ceny sa

Posted in Uncategorized  by admin
January 17th, 2019

W analizowanym okresie ceny są stałe. Jest to założeniem podstawowym, ponieważ – jak wiemy – przez zmianie cen można przywrócić do pewnego stopnia zgodność podaży i po- pytu na jedno określone dobro, na grupę dóbr, a wreszcie globalną równowagę rynkową. Chodzi nam jednak o zbada- nie, jakie niezbędne proporcje muszą zachodzić w gospodarce, aby mogła się dokonać reprodukcja. Musimy więc abstraho- wać od zmian ogólnego poziomu cen jako od środka przywra- cającego równowagę. Marksowskie schematy reprodukcji Jeżeli założyliśmy, że dział I wytwarza środki produkcji to musimy wyciągnąć z tego wniosek, ze reprodukcja prosta gospodarczej W tym dziale może się dokonać tylko wtedy, jeżeli środki w reprodukcji . produkcji zostaną sprzedane. Dział I musi bowiem nabyć w dziale II środki konsumpcji, których wartość będzie się rów- nała wartości płac roboczych (ponieważ przeznaczane są na konsumpcję) oraz wartości dodątkowej (też jest przeznaczana – na konsumpcję). Środki produkcji dział- I odtwarza we wła- snym zakresie. Dział’ II produkując tylko środki konsumpcji nie może we własnym zakresie odtworzyć zużytego kapitału stałego. Sprzedając działowi I środki’ konsumpcji dział II musi nabyć w dziale, I środki produkcji na sumę równającą, się wartości zużytych środków produkcji. Ten pierwszy warunek reprodukcji prostej zapisujemy: IW = lIC. Dział II zaspokaja własne potrzeby w zAkresie środków konsumpcji. Biorąc pod uwagę całą gospodarkę, warunki realizacji produktu globalnego można zapisać: . I(C+V+M) = IC+I1C. Oznacza to, że globalna podaż środków produkcji (równa wartośCi produkcji działu I) musi się równać popytowi obu dżiałów na środki produkcf], Popyt ten jest równy wartości kapitału stałego zużytego w obu działach: II(C+V+M)= I(V+M)+D(V+M). Warunek ten oznacza, że w reprodukcji prostej wartość produkcji działu III czyli globalna’ podaż środków konsumpcji, musi się równać popytowi obu działów na środki .konsumpcji. [podobne: , cyklinowanie bezpyłowe, kurs prawa jazdy, pompy hydrauliczne ]

Comments Off