Posts Tagged ‘agencja detektywistyczna’

Stosunek kapitalu stalego do zmiennego

Posted in Uncategorized  by admin
February 16th, 2019

Stosunek kapitału stałego do zmiennego (c: v) nazywamy składem kapitału. W produkcji przedkapitalistycznej możli- wość substytucji -siły roboczej i środków produkcji była, ze względu na niewielką różnorodność metod wytwarzania, ogra- niczona. W produkcji nowoczesnej uzyskanie określonej ilości produktu możliwe jest przy różnych proporcjach zastosowa- nia siły roboczej i środków produkcji. Stosunek ilości środków produkcji w wyrażen~u rzeczowym do zatrudnionej siły roboczej określa się jako techniczny skład kapitału. Techniczny skład kapitału wyraża stopień technicznego uzbrojenia pracy; za jego pomocą mierzymy, ile techniki (ma- szyn, urządzeń, surowców itp.) przypada na jednego zatrud- nionego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘agencja detektywistyczna’

Stosunek kapitalu stalego do zmiennego

Posted in Uncategorized  by admin
February 16th, 2019

Możemy więc powiedzieć, że reprodukcja polega na odna- wianiu się procesu produkcji w obydwu jego aspektach: tech- nicznym i społecznym. W aspekcie technicznym (strona Ilo- ściowa) możemy mówić o reprodukcji prostej, rozszerzonej i zwężonej. W aspekcie społecznym natomiast reprodukcję oznacza odnawianie się stosunków ekonomicznych właści- wych dla danej formacji społeczno-ekonomicznej. Możemy więc mówić o reprodukcji kapitalistycznej i o reprodukcji socjalistyczne j jako o jakościowo różnych procesach. W analizie reprodukcji kapitału społecznego dokonującej się w skali gospodarki narodowej musimy operować poję- ciami oznaczającymi pewne typowe dla gospodarki wielkości ekonomiczne szczególnie ważne w procesie reprodukcji Bie- dą to następujące kategorie ekonomiczne: globalny produkt społeczny, dochód narodowy, akumulacja społeczna, kon- sumpcja, inwestycje. Rozważania makroekonomiczne wymagają też innej jed- nostki czasu niż “cykl produkcyjny”, który w skali gospo- darki narodowe) byłby pojęciem bardzo nieprecyzyjnym. Gospodarka narodowa jest bowiem wypadkową działania in- dywidualnych jednostek gospodarczych, uczestników procesu produkcji, oraz konsumentów. Dla celów analizy makroeko- nomiczne i jako statystyczną jednostkę czasu najczęściej przy jmu je się rok. Suma’ wytworzonych w ciągu roku dóbr i usług material- nych nosi nazwę globalnego produktu społecznego. Aby wytworzyć określoną ilość dóbr i usług materialnych, społeczeństwo wydatkowało pewną .ilość nakładów pracy uprzedmiotowionej zawartej w zużytych środkach (C) oraz pewną ilość nakładów pracy żywej, których rezulta- tem jest pewna wartość nowo wytworzona (V + M). Globalny produkt społeczny jest więc z jednej strony sumą wartości wytworzonych w ciągu roku dóbr i usług, a z dru- giej – sumą najróżnorodniejszych wartości użytkowych. Podział globalnego produktu społecznego na dwie grupy: środki produkcji i środki konsumpcji wytworzone w ciągu roku określa jego podstawową strukturę rzeczową. Przy do- kładniejszej analizie i dalszym ‘podziale środków produkcji i środków konsumpcji na poszczególne grupy asortymentowe otrzymamy szczegółową strukturę rzeczową globalnego pro- duktu społecznego. [więcej w: , agencja detektywistyczna, sala szkoleniowa, kurs prawa jazdy Lublin ]

Comments Off