Posts Tagged ‘giełda tworzyw sztucznych’

Wynikajace stad trudnosci zbytu produktów

Posted in Uncategorized  by admin
February 18th, 2019

Wynikające stąd trudności zbytu produktów rolnych pro- wadzą do obniżenia się cen artykułów rolnych i spadku do- chodów farmerów oraz ucieczki ludności ze wsi do miast. W celu przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom, a ściślej – w celu ograniczenia ich zasięgu, powstały różne sy- stemy interwencjonizmu państwowego w rolnictwie. Inter- wencja państwa kapitalistycznego na rynku rolnym jest czę- ścią ogólnego interwencjonizmu w dziedzinie koniunktury’ gospodarczej. Konieczność interwencjonizmu rolnego państw kapitalistycznych wynikła jednak nie tylko z niedomagań mechanizmu rynkowego, który również w warunkach współ- cześnie rozwiniętej integracji pionowej i szeroko rozbudowa- nego agrobiznesu nie jest w stanie w pełni regulować pro- porcji między podażą i popytem, lecz również• z potrzeby ograniczania masowej ruiny farmerów i przeciwdziałania bezrobociu w regionach rolniczych. W celU poprawy sytuacji producentów rolnych, a zwłasz- I cza przeciwdziałania ujemnym skutkom społecznym; takim jak nadmierne radykalizowanie się mas chłopskich, rzą- dy wielu wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych stosują różnorodne systemy subsydiowania rolniciwa z bud- żetu państwa, czyli na koszt=podatnlków. Natomiast zysk z handlu artykułami rolnymi i ich przetwórstwa zabiera wielki kapitał monopolistyczny. Po II wojnie światowej szeroko rozbudowano system interwencjonizmu państwowego w rolnictwie kapitalistycznych krajów Euro- py Zachodniej. Najszerzej jest on rozwinięty w Anglii, RFN, Francji i Holandii, w mniejszym zakresie stosowany jest również w innych krajach. W Anglii dominuje system dopłat rządowych do cen środ- ków produkcji, a zwłaszcza nawozów sztucznych, materiałów pędnych oraz do cen niektórych produktów rolnych. W RFN natomiast do- minują dopłaty do cen podstawowych produkt6w rolnych. jak mleko. zboże, mięso. Import produktów rolnych’ na całym obszanze Wspól- nego Rynku został poddany kontroli i obłożony wysokimi cłami. Wpływy z tych ceł używane są na subwencjonowanie cen wewnętrz- nych na produkty rolne. W RFN stosuje się również dopłaty do cen nawozów sztucznych i materiałów pędnych. [więcej w: , budowa stoisk targowych, giełda tworzyw sztucznych, Układanie kostki brukowej Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘giełda tworzyw sztucznych’

Wynikajace stad trudnosci zbytu produktów

Posted in Uncategorized  by admin
February 18th, 2019

Kontrolowana powolna inflacja prowadzi do zahamowania ~zrostu płac realnych wtedy, gdy podwyższeniu płac nomi- nalnych w okresie dwuletnim o 10% towarzyszy w wyńlku inflacji, spadek siły nabywczej pieniądza’ papierowego też o 10%. Spadek płac realnych natomiast może mieć miejsce wtedy, gdy płace nominalne pozostają na niezmiennym . po- ziomie, a siła nabywcza pieniądza na rynku spada. Lub wtedy, gdy spadek siły nabywczej pieniądza jest szybszy niż wzrost. płac nominalnych. Warto jednak podkreślić, że przeciwko za- . hamowaniu wzrostu płac realnych, a tym bardziej przeciwko ich spadkowi, dość skutecznie walczą współcześnie związki zawodowe. Zjawisko nienadążania zatrudnienia za wzrostem kapitału społecznego występowało. szczególnie ostro wtedy, gdy – jak było przez cały XIX w. i w początkach XX. w. – nie istniały na większą skalę możliwości . wzrostu zatrudnienia w takich dziedzinach działania kapitału, jak usługi, w których skład organiczny kapitału jest relatywnie niski. Gdy funkcjonujący kapitał nie jest. w stanie zatrudnić ist- niejącej siły roboczej, mamy do czynienia ze względnym przeludnieniem. Sytuacja taka musi wystąpić wówczas, gdy stopa przyrostu siły roboczej i kapitału społecznego jest sta- ła, a rośnie stopa składu organicznego kapitału. Gdyby-w mo- mencie wyjściowym cała siła robocza była zatrudniona, to po pewnym okresie musiałyby się pojawić jej nadwyżki. Nad- wyżki siły roboczej, rosłyby tym szybciej, im szybciej docho- dziłoby do racjonalizacji technicznej starych gałęzi produkcji, co uwalniałoby i siłę roboczą zatrudnioną w przeszłości w większych rozmiarach przez tę samą wielkość kapitału. Ten sam skutek co wzrost składu organicznego kapitału ma wzrost wydajności pracy przy mniej niż proporcjonalnym’ wzroście rozmiarów produkcji. Jeśli założymy, że wzrostowi technicznego składu kapitału towarzyszy proporcjonalne po- tanienie elementów kapitału stałego i niezmienny poziom płac realnych, to skład organiczny kapitału pozostanie bez zmian, wzrośnie jednak wydajność pracy. [patrz też: , giełda tworzyw sztucznych, elewacje drewniane, fotele gabinetowe ]

Comments Off