Posts Tagged ‘haslo16’

Sposród wymienionych substancji organicznych podstawa

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Spośród wymienionych substancji organicznych podstawą wszelkich przemian biochemicznych są węgłowodany, ponieważ stanowią najbardziej rozpowszechniony substrat oddechowy zarówno u roślin, jak i zwierząt. Utlenianie węglowodanów podczas metabolizmu energetycznego dostarcza roślinie energii, koniecznej do podtrzymania ciągłości życia. Węglowodany są również zasadniczymi elementami strukturalnymi, z których roślina tworzy większość innych związków organicznych wchodzących w skład komórki. Należy więc bliżej zapoznać się z syntezą i przemianami biochemicznymi węgłowodanów w celu pogłębienia znajomości procesów życiowych rośliny. Z punktu widzenia gospodarki substancjami organicznymi musimy najpierw przeprowadzić zasadniczy podział roślin na dwie odrębne grupy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘haslo16’

Sposród wymienionych substancji organicznych podstawa

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Ponieważ skrôbia jest substancją nierozpuszczalną w wodzie, a rzy sie plastydach również w x:.qemności z cukru rozpuszczonego soku komórkowyrn, musimy przyjąć, że jest ona wtórn„vm produktem fotosyntezy, powstał z produktu pierxvotnego c li kr u. Pewne rośliny jednoliścienne (Tulipa, Atlium) podczas bardzo navet. intensywnej asymilacji nigdy nie tworzą w liściach skrobi. lecz tylko cukier. Z sumarycznego vtžorw heksozy wynika, że do syntezy jednej cząsteczki cukru potrzeba 6 cząsteczek CO) . Jeśli założymy, że niezbędny dla fotosyntezy wodór pochodzi wody. będącej stałym składnikiem komórki (fakt ten wykazżno doświadczalnie za pomocą pierwiastków izotopowych), przebieg asymilacji można przedstawić. za pomocą poniższego równania 6C0. + 12H„o C6Hł„Ou + Według róMT,ania na każdą cząsteczkę pobranego wydziela się jedna cząsteczka tlenu. FakE ten : tłumaczy zadowalająco stăłośâ ilorazu asy— milacyjnego. Równanie to wyjaśnia również fakt, że wzrost suchej masy podczas fotosyntezy przekracza ciężar przyswojonego węgla wskutek udziału składników wody. Sumaryczne równanie fotosyntezy nie Oddaje jednak rzeczywistych reakcji chemicznych, które biorą udział w tym procesie. Pomiar ciepła spalania cukru dowodzi, że w jednej cząsteczce glikozy są związane znaczne ilości energii. Przy zupełnym utlenieniu 1 mola glikozy ( = 180 g) na C02 i H20 uwalnia się 675 kcal, a więc reakcja ta jest egzotermiczna. Jeżeli zatem pragniemy przeprowadzić syntezę cukru z substancji podstawowych: C02 i H20, musimy dostarczyć układowi reagującemu taką samą ilość energii. Dlatego przy asymilacji C02 przez rośliny zielone konieczne jest światło, ponieważ właśnie ono dostarcza energii niezbędnej dla endoenergetycznej syntezy cukru. 6 moli cog + 12 moli 1–120 + 675 kcal 1 mol c 6 H 12 0 e 4- 6 moli 02 6 moli 1–120 264 g 216 g 180 g 192 g 108 g Uwzględnienie wszystkich wyżej wymienionych faktów pozwala do— piero na właściwe sprecyzowanie istoty fotosyntezy. Podczas asymilacji C02 odbywa się nie tylko synteza cukru z prostych substancji nieorganicznych — proces jedyny w swoim rodzaju, bez którego nie byłoby u, ogóZe możliwe życie na ziemi, lecz również odbywa się absorpcja i gromadzenie energii kosmicznej w postaci energii chemicznej, wykorzystywanej następnie w najrozmaitszych procesach życiowych. [hasła pokrewne: fizjoterapia, Budowa domu, krzesła, meble biurowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘haslo16’

Sposród wymienionych substancji organicznych podstawa

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Cząsteczki dwutlenku węgla po przejściu przez szparki zostają pobrane przez komórki miękiszu gąbczastego lub palisadowego. Rozpuszczenie dwutlenku węgla w wodzie i przekształcenie go na dwuwęglany poprzedza prawdopodobnie włączenie CO: do organicznego akceptora transport do miejsc redukcji w komórce. Wiele roślin podwodnych pobiera zarówno dwutlenek węgla, jak i dwuwęglan wapnia całą powierzchnią liścia. U niektórych jednak roślin pobieranie jest ograniczone tylko do dolnej strony liścia. Jeżeli źródłem węgla był dwuwęglan wapnia, wówczas po wykorzystaniu dwutlenku węgla wydziela się górną stroną liścia wolny wodorotlenek wapnia, który oczywiście natychmiast wytrąca się jako węglan lub dwuwęglan. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘haslo16’

Sposród wymienionych substancji organicznych podstawa

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Synteza makrocząsteczki celulozy z reszt glikozowych, prowadząca do powstania długich, nierozgałęzionych łańcuchów (w skład cząsteczki może wchodzić ponad 3000 cząsteczek glikozy), jest bez wątpienia dziełem specyficznych warunków i enzymów pojawiających się tylko w żywej plazmie, Zagadnienia te są jednak jeszcze mało zbadane. S y n t e z a t ł u szc z ów, występujących szczególnie obficie w wielu nasionach jako substancje zapasowe, wiąże się ściśle z procesami przemiany węglowodanów. Tłuszcze obojętne są dla rośliny bardzo racjonalną formą magazynowania związków węgla, ponieważ są łatwo rozkładane enzymatyc%nie (l ip a z a) na cukry lub też odwrotnie, syntetyzowane z cukrów lub produktów ich rozkładu. Tłuszcze Są estrami glicerolowymi kwasów tłuszczowych. Glicerol zaś łatwo może powstać z 3-węglowych związków pojawiających się podczas glikolizy roślinie (s. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘haslo16’

Sposród wymienionych substancji organicznych podstawa

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wszystkie wymienione formy renty gruntowej płaconej przez chłopa stanowią poważne obcią- żenie finansowe gospodarstw, co ogranicza możliwości inwe- stycyjne i hamuje ich rozwój oraz prowadzi do technicznego zacofania drobnych gospodarstw chłopskich. G. Renła gruntowa w górnictwie i budownictwie Prywatna – własność ziemi w ustroju kapitalistycznym obej- muje nie tylko ziemię użytkowaną w rolnictwie, lecz rów- nież wszelkie inne ziemie, a więc i place budowlane, drogi, parki, lasy itp., a ponadto również wewnętrzne zasoby ziemi, jej bogactwa naturalne. Dlatego właściciele zarówno działek budowlanych, jak i działek górniczych zawierających zasoby Kopalin przywłaszczają rentę gruntową w formie wysokich, cen ziemi lub czynszów dzierżawnych. Tego rodzaju warunki występowały w okresie międzywojennym w wielu krajach ~uropy środkowej i południowo-wschodniej, a w tym również i w Polsce burżuazyjnej. Tak np. cena l ha ziemi w 1928 r. wynosiła w województwie rzeszowskim 70,1 q żyta, a w 1934 r. wzro- sła do 167,3 q żyta. Renta gruntowa w górnictwie i budownictwie Renta gruntowa w górnictwie może się składać z renty absolutnej, różniczkowe] I, różniczkowej II, a nawet renty monopolowej. Stały wzrost popytu na surowce zapewnia osiąganie cen pozwalających realizować w przedsiębior- stwach wydobywczych nie tylko zysk przeciętny, lecz rÓW- nież nadwyżki w postaci renty gruntowej. Ponieważ po- szczególne działki górnicze mają. różną zasobność w kopali- ny i różne warunki ich zalegania, koszty wydobycia węgla, – rudy czy ropy naftowej są zróżnicowane. Daje to podstawę występowania renty różniczkowej I oraz renty monopolowej. Stopień technicznego wyposażenia przedsiębiorstw górniczych również ma wpływ na osiągane wyniki. Dodatkowe wkłady kapitału w przemyśle wydobywczym stanowią źródła war- ,tości dodatkowej nadzwyczajnej, która w pewnych warun- kach może się przekształcić w rentę różniczkową II. Często renta gruńtowa w górnictwie jest realizowana przez właści- cieli ziemi w postaci zastrzeżonego procentu udziału w zys- kach przedsiębiorstwa. Dotyczy to np. terenów naftowych w wielu krajach. [przypisy: , szkoła nauki jazdy Lublin, uprawnienia sep, fototapety na wymiar ]

Comments Off

Posts Tagged ‘haslo16’

Sposród wymienionych substancji organicznych podstawa

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Podobnie będzie w roku trzecim i czwartym. Suma war- tości dodatkowej wytworzonej w ciągu czterech lat będzie równa: 5000ml + 5000mz + 5000mz + 5000m, = 20 OOOm. W ciągu czterech lat kapitaliści spożyli zatem wartość dodat- kową w sumie 20 000 dol. równą kapitałowi wyłożonemu w roku pierwszym. Mimo to w roku piątym przystąpią do pro- dukcji z tą samą wielkością kapitału co w roku pierwszym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘haslo16’

Sposród wymienionych substancji organicznych podstawa

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Stosunek kapitału stałego do zmiennego (c: v) nazywamy składem kapitału. W produkcji przedkapitalistycznej możli- wość substytucji -siły roboczej i środków produkcji była, ze względu na niewielką różnorodność metod wytwarzania, ogra- niczona. W produkcji nowoczesnej uzyskanie określonej ilości produktu możliwe jest przy różnych proporcjach zastosowa- nia siły roboczej i środków produkcji. Stosunek ilości środków produkcji w wyrażen~u rzeczowym do zatrudnionej siły roboczej określa się jako techniczny skład kapitału. Techniczny skład kapitału wyraża stopień technicznego uzbrojenia pracy; za jego pomocą mierzymy, ile techniki (ma- szyn, urządzeń, surowców itp.) przypada na jednego zatrud- nionego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘haslo16’

Sposród wymienionych substancji organicznych podstawa

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W większości wysoko rozwiniętych krajów ka- pitalistycznych wprowadzono, jakkolwiek w różnym zakre- sie, system ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia i świad- czenia socjalne w tych krajach są dostępne dla wszystkich lub dla .większości pracujących (płatne urlopy, emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, bezpłatne lub częściowo od- płatne lecznictwo itp.). W krajach słabo rozwiniętych nato- miast nawet wtedy, gdy ubezpieczenia społeczne są wprowa- dzone ustawowo, ich dostępność jest niewielka, a poziom niski. O sytuacji ekonomicznej mas pracujących w największym stopniu decyduje poziom płac realnych. Rozpiętość w płacach realnych między wysoko ! słabo rozwiniętymi krajami kapi- talistycznymi jest ogromna, a wynika przede wszystkim: 1) z tego, że współczynnik zatrudnienia jest stosunkiem liczby zatrudnionych do ogółu ludności w wieku produkcyj- nym; 2) z ogromnej rozpiętości wytwarzanego dochodu na- rodowego. Na sytuację mas pracujących w krajach kapitalistycznych wpływa zatem ogromna ilość czynników, przy czym oddziału- ją one różnie Vi krajach kapitalistycznych wysoko i słabo roz- winiętych, a ponadto zmieniają się w czasie. Podstawowym pytaniem, na które należy odpowiedzieć, jest to, czy sytuacja mas pracujących w kapitalizmie ulega pogorszeniu czy poprawie. Spróbujmy odpowiedzieć najpierw na to pytanie w odniesieniu do. wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Nie ulega wątpliwości, że w tych krajach sytuacja mas pracujących jest dzisiaj lepsza, niż była w prze- szłości, i to sytuacja zarówno socjalna, jak i materialna. Oprócz omawianych czynników, które wpłynęły na jej popra- wę (skrócenie dnia i tygodnia pracy, płatne urlopy, zmniej- szone bezrobocie, ubezpieczenia społeczne i osiągnięcia so- cjalne), należy dodać i takie, jak zwiększenie możliwości kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, poprawa ogólnych wa- runków pracy i wzrost płac realnych. Poprawa sytuacji mas pracujących w krajach wysoko rozwiniętych jest wynikiem wysokiego poziomu sił wytwórczych (w tym i kwalifikacji , pracujących) w tych krajach oraz uporczywej walki związ- ków zawodowych i robotniczych partii politycznych o prawa klasy robotniczej. [przypisy: , bezpieczeństwo rzeczy, torby papierowe z nadrukiem, Budowa domu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘haslo16’

Sposród wymienionych substancji organicznych podstawa

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Akumulacja w gospodarce narodowej jest więc z jednej strony źródłem powiększania kapitału społecznego, a z drugiej – źródłem postępu technicznego. Jeżeli: Dn=V+M, M=MK+MA gdzie: MK = wartość dodatkowa konsumowana przez klasę kapitalistów; MA — akumulowana część wartości dodatko- wej. gdzie: Me – część akumulacji przeznaczona na powiększenie zasobu środków produkcji; Mv – część akumulacji przezna- czona na zwiększenie zatrudnienia. Akumulowana część wartości dodatkowej może być prze- znaczona na zakup dodatkowych środków produkcji i dodat- kowej siły roboczej w różnych proporcjach dla kolejnych lat. Wprowadzenie postępu technicznego będzie pociągać za sobą w pewnych okresach gwałtowny wzrost kosztów kapita- łu stałego w stosunku do kapitału zmiennego i wówczas aku- mulacja będzie w głównej mierze przeznaczona na zakup no- wych środków produkcji, a w niewielkim; stopniu na zakup dodatkowej siły roboczej. Read the rest of this entry »

Comments Off