Posts Tagged ‘maszyny pakujące’

Stosunek kapitalu stalego do zmiennego

Posted in Uncategorized  by admin
February 16th, 2019

Stosunek kapitału stałego do zmiennego (c: v) nazywamy składem kapitału. W produkcji przedkapitalistycznej możli- wość substytucji -siły roboczej i środków produkcji była, ze względu na niewielką różnorodność metod wytwarzania, ogra- niczona. W produkcji nowoczesnej uzyskanie określonej ilości produktu możliwe jest przy różnych proporcjach zastosowa- nia siły roboczej i środków produkcji. Stosunek ilości środków produkcji w wyrażen~u rzeczowym do zatrudnionej siły roboczej określa się jako techniczny skład kapitału. Techniczny skład kapitału wyraża stopień technicznego uzbrojenia pracy; za jego pomocą mierzymy, ile techniki (ma- szyn, urządzeń, surowców itp.) przypada na jednego zatrud- nionego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘maszyny pakujące’

Stosunek kapitalu stalego do zmiennego

Posted in Uncategorized  by admin
February 16th, 2019

Wytwarzając w ciągu roku różnorodnę produkty społeczeń- stwo zużyło pewną ilość środków produkcji wcześniej istnie- jących (wartościowo odpowiada to nakładowi kapitału stałe- go) oraz wydatkowało pewną ilość pracy żywej. Suma war- tości zużytego kapitału stałego (wartości przeniesionej) i na- kładów pracy żywej (wartości wytworzonej) tworzy wartość globalnego produktu społecznego. Biorąc pod uwagę elementy składające się na wartość glo- balnego produktu społecznego mówimy o jego strukturze wartościowej. Wartość globalnego produktu społecznego możemy zatem zapisać: p = C+V+M, gdzie: V+M = L(v+m)i 1=1 przy czym i -liczba przedsiębiorstw w gospodarce (i = 1 n). Ta część globalnego produktu społecznego. która odpowia- da sumie wartości nowo wytworzonej w gospodarce. stanowi dochód narodowy. Z rzeczowego ‘punktu widzenia jest to nad- wyżka wytworzonych dóbr ponad potrzeby odtworzenia ka- pitału stałego. W przypadku wystąpienia oszczędności w zu- tyciu kapitału stałego (tzn. jeżeli z jednostki tego kapitału będzie się wytwarzać większą ilość produktu niż poprzednio) dochód narodowy w rozmiarach fizycznych będzie wzrastać szybciej niż nakłady pracy żywej. Dochód narodowy można rozpatrywać punktu widzenia jego struktury rzeczowej i wartościowej. Struktura rzeczo- wa to podział wszystkich dóbr wchodzących w skład, dochodu narodowego: ogólnie na środki produkcji i środki kon- sumpcji. a bardziej saczegółowo – na poszczególne grupy asortymentowe. Przez strukturę. wartościową dochodu naro- dowego należy rozumieć udział płac i wartości dodatkowej w dochodzie narodowym. Przy reprodukcji prostej w skład dochodu narodowego wchodzą tylko środki konsumpcji, ponieważ wytwarza się tylko tyle środków produkcji, ile jest niezbędne do odtworze- nia kapitału stałego. Dochód narodowy przeznaczony jest na konsumpcję klasy robotniczej (płace) i kapitalistów (wartość dodatkowa). [patrz też: , wyposażenie łazienki, maszyny pakujące, łóżka drewniane ]

Comments Off