Posts Tagged ‘Ogrzewanie podłogowe’

Synteza makroczasteczki celulozy z reszt

Posted in Uncategorized  by admin
January 25th, 2019

Synteza makrocząsteczki celulozy z reszt glikozowych, prowadząca do powstania długich, nierozgałęzionych łańcuchów (w skład cząsteczki może wchodzić ponad 3000 cząsteczek glikozy), jest bez wątpienia dziełem specyficznych warunków i enzymów pojawiających się tylko w żywej plazmie, Zagadnienia te są jednak jeszcze mało zbadane. S y n t e z a t ł u szc z ów, występujących szczególnie obficie w wielu nasionach jako substancje zapasowe, wiąże się ściśle z procesami przemiany węglowodanów. Tłuszcze obojętne są dla rośliny bardzo racjonalną formą magazynowania związków węgla, ponieważ są łatwo rozkładane enzymatyc%nie (l ip a z a) na cukry lub też odwrotnie, syntetyzowane z cukrów lub produktów ich rozkładu. Tłuszcze Są estrami glicerolowymi kwasów tłuszczowych. Glicerol zaś łatwo może powstać z 3-węglowych związków pojawiających się podczas glikolizy roślinie (s. Read the rest of this entry »

Comments Off