Posts Tagged ‘podesty ruchome’

Warunkiem osiagania zysku jest m.in.

Posted in Uncategorized  by admin
February 18th, 2019

Warunkiem osiągania zysku jest m.in. stosowanie innowa- cji technicznych oraz sprzedaż wytwarzanych towarów, co z kolei umożliwia zaspokajanie potrzeb społeczeństwa, w tym (odtwarzanie zdolności robotników do pracy. W kapitalizmie trwałym zjwiskiem jest reprodukcja roz- szerzona. Reprodukcja prosta jest tu zjawiskiem rzadkim i marginesowym, ale zdarzyć się może także i reprodukcja zwężona. Reprodukcja prosta indywidualnego kapitału ozna- cźa zastój przedsiębiorstwa, a zwężona – zmniejszenie się rozmiarów produkcji i reprodukcji. Reprodukcja prosta ‘oznacza w kolejnych cyklach produk- Reprodukcja cyjnych nie zmienione rozmiary produkcji. Rozmiary i war- tość produkcji cyklu poprzedniego wystarczają jedynie, na kapitalu odtwarzanie: a) kapitału stałego, tj. wartości środków pro- dukcji w cyklu następnym; b) kapitału zmiennego, tj. war- tości siły roboczej. (odtworzenie dóbr spożywanych przez ro- botników) c) dóbr spożycia kapitalisty, przeznaczającego ca- łą wartość dodatkową (zyskl na konsumpcję. Reprodukcja prosta może w kapitalizmie występować w poszczególnych cyklach produkcyjnych w pojedynczych przedsiębiorstwach czy w gałęziach produkcji, a ponadto jest zawsze częścią składową reprodukcji rozszerzonej. Analiza reprodukcji prostej prowadzi do takiego istotnego wniosku: kapitał wytwarzany jest przez najemnych robotni- ków. Załóżmy, że w pierwszym roku kapitalista rozpoczyna produkcję z sumą 20000 dol., przy czym na kapitał stały przeznacza 15000 dol., a na zmienny 5000 dol., stopa wartości dodatkowej wynosi 100%. Po pierwszym roku wartość pro-/ dukcji wyniesie: Tl = 15 000c1 + 5000vl + 5000ml = 25000 dol., gdzie: Tl – wartość produkcji; CI – wartość kapitału stałe- go; VI – suma płac roboczych; mi – wartość dodatkowa z- właszczana i konsumowana przez kapitalistów. Ponieważ rozpatrujemy reprodukcję prostą, kapitaliści konsumują całą wytwarzaną wartość dodatkową, a zatem przystępując do produkcji w drugim roku nadal dysponują jedynie sumą 20000 dol. A zatem: Tz = 15 OOOcz + 5000vz + 5000mz = 25000 dol. [przypisy: , Usługi brukarskie Warszawa, podesty ruchome, dmuchańce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘podesty ruchome’

Warunkiem osiagania zysku jest m.in.

Posted in Uncategorized  by admin
February 18th, 2019

CYKLICZNY ROZWOJ GOSPODARKI KAPITALISTYCZNEJ 1. Proporcje i sprzeczności reprodukcji kapitalistycznej Reprodukcja – w sensie najbardziej ogólnym – oznacza stałe powtarzanie się proceśu produkcji, zarówno od strony tech- nicznej, jak i społecznej. Jeżeli za przedmiot naszych dociekań weźmiemy warunki reprodukcji wszystkich indywidualnych kapitałów funkcjo- nujących w społeczeństwie w ich wzajemnym powiązaniu, to będziemy mówili o reprodukcji kapitału społecznego. Repro- dukcja kapitału społecznego będzie zatem oznaczała praecho- dzenie indywidualnych kapitałów z jednej fazy ieh ruchu okrężnego w następną, a tym samym ciągłe powtarzanie się procesu produkcji. Jest sprawą oczywistą, że poszczególne ka- pitały indywidualne w danym momencie nie będą znajdo- wały się w tej samej fazie ruchu okrężnego, w gospodarce na- rodowej bowiem w określonym momencie dokonuje się za- równo produkcja, jak i wymiana towarów oraz konsumpcja. Read the rest of this entry »

Comments Off