Posts Tagged ‘wywóz śmieci’

Poniewaz rozwojowi kapitalizmu – towarzyszy

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2019

Ponieważ rozwojowi kapitalizmu – towarzyszy tendencja do obniżania się stopy procentowej, a jednocześnie aż do XX w. nie następował spadek renty gruntowe], a raczej jej wzrost. prawie we wszystkich krajach kapitalistycznych występowała – tendencja do wzrostu cen zieml. Nasilenie jej, podobnie zresztą jak i absolutny poziom cen ziemi w różnych krajach kapitalistycznych, było bardzo różne. ~ Najwyższe ceny ziemi występowały w krajach o dużym procencie ludności rolniczej i znacznym przeludnieniu agrar- nym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wywóz śmieci’

Poniewaz rozwojowi kapitalizmu – towarzyszy

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2019

Renta górnicza powoduje podwyższenie ceny wydobywanych kopalin, a pośrednio i innych produktów z nich wytwarzanych i jest formą swego rodzaju haraczu płaconego przez konsumentów na rzecz właścicieli ziemi. Renta gruntowa w budownictwie Jest płacona właścicie- lowi ziemi w formie ceny ziemi lub dzierżawy kosztem konsumenta. Do ceny najmu mieszkań wchodzi bowiem nie tylko koszt amortyzacji i I eksploatacji budynku oraz zysk przeciętny od wyłożonego kapitału, lecz również renta grun- towa za plac budowlany. Występuje przy tym renta abso- lutna, renta’ różniczkowa I, a nierzadko również i monopo- lowa. Przy cenie działek budowlanych dużą rolę odgrywa ich położenie. Działki budowlane w centrum miasta mają naj- wyższą cenę, stanowi ona bowiem skapitalizowaną rentę mo- nopolową. Bogaci lokatorzy lub właściciele sklepów płacą wysokie czynsze za użytkowane lokale, co umożliwia reall- zację renty monopolowej, gdyż ilość tego rodzaju działek jest ograniczona. W miarę oddalania się od śródmieścia ceny działek budowlanych maleją, co w mniejszym stopniu obcią- ża czynsz mieszkaniowy i stąd mieszkania o takim samym standardzie na krańcach miast są znacznie tańsze. Jest to kla- syczny przykład renty różniczkowej I wynikającej z położe- nia działek. Architektoniczny obraz większości współczesnych miast w krajach kapitalistycznych ukształtował się właśnie pod wpływem działania ekonomicznej siły renty różniczkowej. Postęp techniczny we współczesnym rolnictwie kapitalistrcznym i jego konsekwęncje gospodarcze i społeczne w XX w., a zwłaszcza w jego drugiej potowte, nastąpił szybki rozwój nauki i techniki, w tym również nauk rol- niczych i techniki produkcji środków produkcji dla .rolnie- twa. W wysóko rozwiniętych krajach kapitalistycznych przy- czyniło się to do przyspieszenia postępu w rolnictwie i znacz- nego wzrostu produkcji przy jednoczesnym spadku zatrudnie- nia w tej gałęzi. [podobne: , grzejniki dekoracyjne, blaty granitowe, wywóz śmieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wywóz śmieci’

Poniewaz rozwojowi kapitalizmu – towarzyszy

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2019

Możliwe są i takie sytuacje, gdy koncentracji kapitału nie towarzyszy koncentracja produkcji, lecz nawet ma miejsce jej dekoncentracja, Dzieje się tak wtedy” gdy zakumulowa’: nego kapitału nie wydatkuje się -na ,rozszerzenie już istnieją- cych zakładów i wzrost ich produkcji, lecz lokuje się go w banku, wywozi za granicę, lub inwestuje w nowy, odrębny za- kład zlokalizowany w innym rejonie, produkujący nawet in- ny asortyment towarów, Dekoncentrację produkcji umożliwia akcyjna forma przedsiębiorstw. Właściciel kapitału może bo- wiern.: mimo koncentracji swojego indywidualnego kapitału, zakupić za posiadany kapitał pieniężny akcje różnych przed- siębiorstw, a więc w istocie dochodzi do dekoncentracji za- stosowanego indywidualnego kapitału. Koncentracja kapitału, o ile towarzyszy jel i koncentracja produkcji, oznacza też koncentrację pracujących. Wzmacnia tp siły proletariatu w jego walce ekonomicznej i politycznej.’ Koncentracja, podobnie zresztą jak i centralizacja kapitału’, ‘ .oddziałuje pozytywnie na, postęp techniczno-organizacyjny i ekonomiczny. Wynika to z faktu, że koncentracja produkcji umożliwia lepszą organizację pracy i produkcji, zwiększa efekty nakładów inwestycyjnych” umożliwia opracowanie i zastosowanie nowej techniki, polepsza wyniki ekonomiczne dzięki specjalizacji i produkcji na wielką skalę. Z tych wzglę- dów koncentracja kapitału i produkcji zapewnia techniczno- ekonomiczną przewagę wielkim przedsiębiorstwom. Mimo l że koncentracja kapitału prowadzi do zwiększenia rozmiarów indywidualnego kapitału, to wielu przedsięwzięć gospodar-: czych w XIX i XX w. nie można by było zrealizować, gdyż indywidualne kapitały był)” zbyt małe. Rozmiary kapitału zastosowanego w produkcji czy w bankach rosną dzięki centralizacji kapitału. Centralizacja kapi- tału to łączenie kapitałów indywidualnych. Do centralizacji kapitału dochodzi m.in. przez akcyjną formę przedsiębiorstw, przez gromadzenie wolnych kapitałów i środków pieniężnych ludności w bankach, przez łączenie się dotychczas samodziel- nych przedsiębiorstw, przez walkę konkurencyjną prowadzą- cą do przejmowania kapitałów słabszego konkurenta. [hasła pokrewne: , szamba ekologiczne, wywóz śmieci, Kabina pod prysznic ]

Comments Off