Renta górnicza powoduje podwyzszenie ceny

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Renta górnicza powoduje podwyższenie ceny wydobywanych kopalin, a pośrednio i innych produktów z nich wytwarzanych i jest formą swego rodzaju haraczu płaconego przez konsumentów na rzecz właścicieli ziemi. Renta gruntowa w budownictwie Jest płacona właścicie- lowi ziemi w formie ceny ziemi lub dzierżawy kosztem konsumenta. Do ceny najmu mieszkań wchodzi bowiem nie tylko koszt amortyzacji i I eksploatacji budynku oraz zysk przeciętny od wyłożonego kapitału, lecz również renta grun- towa za plac budowlany. Występuje przy tym renta abso- lutna, renta’ różniczkowa I, a nierzadko również i monopo- lowa. Przy cenie działek budowlanych dużą rolę odgrywa ich położenie. Działki budowlane w centrum miasta mają naj- wyższą cenę, stanowi ona bowiem skapitalizowaną rentę mo- nopolową. Bogaci lokatorzy lub właściciele sklepów płacą wysokie czynsze za użytkowane lokale, co umożliwia reall- zację renty monopolowej, gdyż ilość tego rodzaju działek jest ograniczona. W miarę oddalania się od śródmieścia ceny działek budowlanych maleją, co w mniejszym stopniu obcią- ża czynsz mieszkaniowy i stąd mieszkania o takim samym standardzie na krańcach miast są znacznie tańsze. Jest to kla- syczny przykład renty różniczkowej I wynikającej z położe- nia działek. Architektoniczny obraz większości współczesnych miast w krajach kapitalistycznych ukształtował się właśnie pod wpływem działania ekonomicznej siły renty różniczkowej. Postęp techniczny we współczesnym rolnictwie kapitalistrcznym i jego konsekwęncje gospodarcze i społeczne w XX w., a zwłaszcza w jego drugiej potowte, nastąpił szybki rozwój nauki i techniki, w tym również nauk rol- niczych i techniki produkcji środków produkcji dla .rolnie- twa. W wysóko rozwiniętych krajach kapitalistycznych przy- czyniło się to do przyspieszenia postępu w rolnictwie i znacz- nego wzrostu produkcji przy jednoczesnym spadku zatrudnie- nia w tej gałęzi. [podobne: , grzejniki dekoracyjne, blaty granitowe, wywóz śmieci ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blaty granitowe grzejniki dekoracyjne wywóz śmieci