Stosunek kapitalu stalego do zmiennego

Posted in Uncategorized  by admin
November 12th, 2018

Stosunek kapitału stałego do zmiennego (c: v) nazywamy składem kapitału. W produkcji przedkapitalistycznej możli- wość substytucji -siły roboczej i środków produkcji była, ze względu na niewielką różnorodność metod wytwarzania, ogra- niczona. W produkcji nowoczesnej uzyskanie określonej ilości produktu możliwe jest przy różnych proporcjach zastosowa- nia siły roboczej i środków produkcji. Stosunek ilości środków produkcji w wyrażen~u rzeczowym do zatrudnionej siły roboczej określa się jako techniczny skład kapitału. Techniczny skład kapitału wyraża stopień technicznego uzbrojenia pracy; za jego pomocą mierzymy, ile techniki (ma- szyn, urządzeń, surowców itp.) przypada na jednego zatrud- nionego. Jednym z cząstkowych mierników technicznego uzbrojenia pracy jest np. uzbrojenie pracy w energię. Obliczanie składu technicznego kapitału w jednostkach na- turalnych napotyka istotne trudności ze względu na ich nie- porównywalność. Scisle obliczanie składu technicznego kaPi- tału możliwe jest w wyrażeniu pieniężnym, acnchwycenie je- go zmian w rozpatrywanym okresie wymaga stosowania cen stałych. Porównywanie składu technicznego kapitału i jego zmian {v różnych krajach wymaga jego obliczania w cenach stałych w jednej walucie. Oznacza to, że skład techniczny kapitału to stosunek sumy środków produkcji wyrażonej w cenach stałych do liczby zatrudnionych. Postęp techniczny stwarza stałą tendencję wzrostu składu technicznego kapitału. Między postępem technicznym a tech- nicznym składem kapitału nie istnieje jednak proporcjonalna zależność. Postęp .techniczny i wzrost wydajności pracy mogą wpływać hamująco na wzrost technicznego składu kapitału dzięki wydatnemu zmniejszeniu kosztów amortyzacji, zuży- cia surowców, energii, przez zastępowanie surowców droż- szych tańszymi, przez potanienie budownictwa przemysłowe- go i lepsze wykorzystanie pomieszczeń. Drugą relacją kapitału stałego i zmiennego jest war tcścio- wy skład kapitału. Wartościowy skład kapitału to-stosunek kapitału stałego (sumy środków produkcji) wyrażony w cenach bieżących do liczby robotników wyraźnej w bieżących cenach sily robo- czej (tzn. sumy nominalnych plac zatrudnionych). [przypisy: , maszyny pakujące, siłowniki hydrauliczne, agencja detektywistyczna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agencja detektywistyczna maszyny pakujące siłowniki hydrauliczne