W gospodarce narodowej wystepuja ponadto

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2018

W gospodarce narodowej występują ponadto inwestycje nieprodukcyjne. Są to wydatki przeznaczone na uzupełnienie ubytku i powiększenie zasobu trwałych dóbr o charakterze konsumpcyjnym, takich jak budynki mieszkalne, ośrodki kul- turalne i oświatowe itp. 2. Marksowskie schematy reprodukcji. Warunki realizacji w reprodukcji prostej i rozszerzonej Stwierdziliśmy na wstępie, że podstawowym warunkiem cią- głości procesu produkcji i reprodukcji jest realizacja (sprze- daż) wytworzonych produktów. Pełna realizacja produktów reprodukcji następuje wówczas, gdy globalny popyt rynkowy równa się globalnemu produktowi społecznemu, a równocześnie struk- tura tego popytu odpowiada strukturze globalnego produktu społecznego. Warunki dokonywania się reprodukcji prostej i reproduk- cji rozszerzonej kapitału społecznego przeanalizujemy na marksowskich schematach reprodukcji. W tym celu przyj- miemy pewne założenia sprowadzające zależności ogólno- gospodarcze do postaci modelowej, uproszczonej. Całą gospodarkę narodową dzielimy na dwa działy od- powiadające podstawowej strukturze rzeczowej globalnego produktu społecznego. Dział I to dział wytwarzający środki produkcji, dział II to dział wytwarzający środki konsumpcji. 2. W społeczeństwie kapitalistycznym istnieją tylko kla.sy podstawowe – właściciele środków produkcji i proletariat. Rozpatrujemy niejako “czysty” kapitalizm eliminując z rcz- ważań układ drobnotowarowy. 3. Rozpatrujemy gospodarkę zamkniętą, to jest taką, w któ- rej nie bierze udziału handel zagraniczny. Założenie to można “uwspółcześnić” przyjmując, że istnieje wymiana międzyna- rodowa, ale jej saldo jest zrównoważone oraz – ponadto- struktura importu oraz eksportu nie zmienia struktury glo- balnego produktu społecznego. 4. Ceny towarów odpowiadają ich wartości. Założenie to odpowiada rzeczywistości kapitalizmu wolnokonkurencyjne- go, gdzie suma cen towarów równa się sumie ich wartości. A zatem w skali gospodarki narodowej odchylenia cen od wartości znoszą się. [patrz też: , wdrożenia magento, płyta warstwowa, organizacja imprez ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: organizacja imprez płyta warstwowa wdrożenia magento