W sprawozdaniu ekonomicznym prezydenta USA

Posted in Uncategorized  by admin
November 10th, 2018

W sprawozdaniu ekonomicznym prezydenta USA dla Kongresu w 1965 r. oceniano liczbę Amerykanów żyjących w ubóstwie na 35 mln. Zdaniem Galbraitha, są w, USA całe rejony (rejon Appalachów, nadbrzeżna równina Piedmont, okolice Wielkich Jezior, płaskowyż Ozark), w których nędza występuje w skali masowej 12. Należy ponadto dodać, że powolny wzrost udziału płac w dochodzie narodowym w rozwiniętych krajach kapitalistycz- nych dokonuje się przy wzrastającym wyzysku. Szybko roś- nie intensywność pracy. Ponadto płace realne rosną wolniej niż wydajność pracy. Współcześnie sytuacja ekonomiczna mas pracujących w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycz- nych jest wynikiem wysokiego poziomu dochodu narodowe- go w tych krajach wytwarzanego przez masy pracujące oraz ponad 150-1etnięj walki związków zawodowych i robotni- czych partii politycznych o poprawę ekonomicznych, socjal- nych. i politycznych warunków życia klasy robotniczej. Bur- żuazja nigdy” z własnej inicjatywy nie podejmowała działal- ności mającej na celu poprawę sytuacji życiowej mas pracu- jących. Niezmiernie ciężka jęst natomiast sytuacja materialna mas pracujących – zarówno robotników, jak i chłopstwa – w krajach rozwijających się. W krajach tych poziom płac real:” nych jest niezmiernie niski, a dostęp do szkół i świadczeń socjalnych (o niskiej zresztą jakości) bardzo trudny. Nędza i ubóstwo są w krajach słabo rozwiniętych zjawiskiem ma- sowym, masowo występuje bezrobocie chroniczne i utajone. Na sytuację ekonomiczną mas pracujących w kapitalizmie wpływa ogromna.ilość czynników. Niektóre z nich powodują istnienie tendencji do zubożenia, inne stwarzają tendencję do podnoszenia poziomu stopy życiowej, poprawy sytuacji ma- terialnej mas •pracujących. Ustalenie, jaka jest faktycznie sy- tuacja. mas pracujących w krajach kapitalistycznych, wyma- ga dokonania analizy porównawcze} dotyczącej określonego czasu i określonego kraju lub grupy krajów z uwzględnie- niem wszystkich czynników wpływających na poziom stopy życiowej. [przypisy: , wyposażenie gastronomii, szamba betonowe, materiały budowlane ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: materiały budowlane szamba betonowe wyposażenie gastronomii