Gwal- towne zwiekszenie zasobu kapitalu

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Gwał- towne zwiększenie zasobu kapitału w oparciu o wewnętrzną akumulację jest niemożliwe tym bardziej, że ta forma bezro- bocia występuje masowo w krajach rozwijających się. Formą bezrobocia związaną z działaniem monopoli jest bezrobocie monopolistyczne. Wynika ono z niewykorzystywa- nia mocy produkcyjnych. Przyczyną powstawania bezrobocia monopolistycznego mającego zapewnić maksymalną masę i stopę zysku jest stosowanie cen monopolowych. Aby utrzy- mać cenę monopolową, monopole, szczególnie w USA, nie eksploatują poważnej ilości mocy produkcyjnych, Uniemoż- liwia to pełne zatrudnienie oraz stosowanie postępu technicz- nego wszędzie tam, gdzie można by go wprowadzić . Regiony umierające lub cofające się to tereny, na których wskutek dewastacji gleby, łąk lasów, rybostanu lub złóż mineral- nych następuje zmniejszenie działalności gospodarczej albo nawet jej zaniechanie. W wyniku tego zmniejszają się też dochody ludności. Zjawiska powyższe wystąpiły m.in. w rejonie Appalachów w wyniku wyczerpywania się pokładów węgla. Prawo akumulacji kapitalistycznej Względne przeludnienie oraz wszystkie omowione formy bezrobocia są wynikiem kapitalistycznego sposobu produkcji, a równocześnie są warunkiem kapitalistycznej akumulacji. Względne przeludnienie umożliwia kapitalistom rozszerzanie zatrudnienia, produkcji i akumulacji w okresach koniunktu- ry, a także zmiany w strukturze produkcji oraz dostosowy- wanie podaży do popytu – na rynku zarówno wewnętrznym, jak i zagranicznym. Na ekonomiczną sytuację i poziom stopy życiowej mas pra- cujących wpływa wiele czynników, a zwłaszcza: 1) poziom płac realnych, 2) rozmiary zatrudnienia i bezrobocia, 3) inten- sywność pracy, 4) długość dnia i tygodnia roboczego, 5) ubez- pieczenia społeczne oraz osiągnięcia socjalne itp. Czynniki te działają inaczej w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych, a inaczej w krajach rozwijających się, a równocześnie zmieniają się w czasie. Stosunkowo łatwo mo- żna ustalić np., że w dotychczasowym rozwoju kapitalizmu ustawowy i rzeczywisty dzień i tydzień roboczy jest skracany. Trudniej jest już analizować zmiany w intensywności pracy. Wiadomo jednak,. że w krajach wysoko rozwiniętych inten- sywność pracy jest nieporównanie wyższa niż w krajach sła- bo rozwiniętych, a przecież ma ona wpływ na sytuację mas pracujących. [przypisy: , odzież bhp, tablice informacyjne, pomoc drogowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Gwal- towne zwiekszenie zasobu kapitalu”

  1. Drop Stone Says:

    Wszystko na kasę chorych

  2. Milena Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: regulator ładowania mppt. kontroler ładowania[...]

  3. Bartosz Says:

    Bo lubię owoce… Jeść

Powiązane tematy z artykułem: chomik syryjski ile żyje komisja wojskowa stulejka osobowość paranoiczna test