Mozemy wiec powiedziec, ze reprodukcja

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Możemy więc powiedzieć, że reprodukcja polega na odna- wianiu się procesu produkcji w obydwu jego aspektach: tech- nicznym i społecznym. W aspekcie technicznym (strona Ilo- ściowa) możemy mówić o reprodukcji prostej, rozszerzonej i zwężonej. W aspekcie społecznym natomiast reprodukcję oznacza odnawianie się stosunków ekonomicznych właści- wych dla danej formacji społeczno-ekonomicznej. Możemy więc mówić o reprodukcji kapitalistycznej i o reprodukcji socjalistyczne j jako o jakościowo różnych procesach. W analizie reprodukcji kapitału społecznego dokonującej się w skali gospodarki narodowej musimy operować poję- ciami oznaczającymi pewne typowe dla gospodarki wielkości ekonomiczne szczególnie ważne w procesie reprodukcji Bie- dą to następujące kategorie ekonomiczne: globalny produkt społeczny, dochód narodowy, akumulacja społeczna, kon- sumpcja, inwestycje. Rozważania makroekonomiczne wymagają też innej jed- nostki czasu niż cykl produkcyjny, który w skali gospo- darki narodowe) byłby pojęciem bardzo nieprecyzyjnym. Gospodarka narodowa jest bowiem wypadkową działania in- dywidualnych jednostek gospodarczych, uczestników procesu produkcji, oraz konsumentów. Dla celów analizy makroeko- nomiczne i jako statystyczną jednostkę czasu najczęściej przy jmu je się rok. Suma wytworzonych w ciągu roku dóbr i usług material- nych nosi nazwę globalnego produktu społecznego. Aby wytworzyć określoną ilość dóbr i usług materialnych, społeczeństwo wydatkowało pewną .ilość nakładów pracy uprzedmiotowionej zawartej w zużytych środkach (C) oraz pewną ilość nakładów pracy żywej, których rezulta- tem jest pewna wartość nowo wytworzona (V + M). Globalny produkt społeczny jest więc z jednej strony sumą wartości wytworzonych w ciągu roku dóbr i usług, a z dru- giej – sumą najróżnorodniejszych wartości użytkowych. Podział globalnego produktu społecznego na dwie grupy: środki produkcji i środki konsumpcji wytworzone w ciągu roku określa jego podstawową strukturę rzeczową. Przy do- kładniejszej analizie i dalszym podziale środków produkcji i środków konsumpcji na poszczególne grupy asortymentowe otrzymamy szczegółową strukturę rzeczową globalnego pro- duktu społecznego. [więcej w: , agencja detektywistyczna, sala szkoleniowa, kurs prawa jazdy Lublin ]

Tags: , ,

No Responses to “Mozemy wiec powiedziec, ze reprodukcja”

 1. Pluto Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: leczenie depresji[...]

 2. Przemysław Says:

  Oczywiście poszłam po drugą opinię, żeby potwierdzić pierwszą

 3. Karolina Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu leczenie kanalowe bytom[...]

 4. Accidental Genius Says:

  Piszta co chceta

Powiązane tematy z artykułem: bruzda harrisona maciej syka maciej zagłoba zygler