Po. II wojnie swiatowej, najpierw

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Po. II wojnie światowej, najpierw w Stanach Zjednoczo- nych, a w ostatnich latach również w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych .Europy, rozwinęła się swoista for- ma podporządkowania gospodarstw farmerskich wielkim monopolom skupującym i. przetwarzającym surowce rolni- cze, która nazwana została integracją pionową rolnictwa i przemysłu. Integracja pionowa etanowi forrnę podporząd- kowania ekonomicznegó farmerów kapitałowi przemysłowe- mu i handlowemu reprezentowanemu przez wielkie korpo- racje działające w sferze obrotu i przetwórstwa surowców rolniczych oraz przez banki. We współczesnym systemie zintegrowanej produkcji rol- nej w kapitalizmie stosuje się zasadę umów kontraktacyj- nych między wielkimi firmami przemysłowymi lub handlo- wymi a farmerami. U mowy te określają ilość i jakość pro- duktów, które musi wyprodukować i w określonych ter- minach dostarczyć farmer, wyznaczają technologię pro- dukcji i zastrzegają, że potrzebne środki produkcji farmer będzie kupować wyłącznie w firmie integrującej. Farmer jest więc zmuszony pracować na rzecz określonego odbior- cy. który go praktycznie odcina od rynku zbytu i zaopa- trzenia i całkowicie zależnia od siebie. Integracja pionowa w rolnictwie opiera się na koncentracji kapitału i panowaniu monopoli w nierolniczych gałęziach gospodarki. Umożliwia ona ścisłe podporządkowanie rozpro- szonego wciąż jeszcze rolnictwa potrzebom monopoli działa- jących w przemyśle spożywczym i handlu. W ten sposób cały proces produkcji żywności, poczynając od produkcji surowca, a kończąc na sprzedaży konsumentowi produktu finalnego, jest podporządkowany kapitałowi monopolistycz- . nemu i przez niego kontrolowany, co prowadzt do powsta- wania tzw. Agrobiznesu. Interwencjonizm państwowy w rolnictwie kapitalistycznym Powolny wzrost popytu na żywność w wysoko uprzemy- słowionych krajach kapitalistycznych jest wynikiem nie tyl- ko malejącej elastyczności dochodowej popytu na produkty pochodzenia rolniczego, ale w dużym stopniu również nie- sprawiedliwego podziału. dochodu narodowego. Ten ostatni czynnik sprawia, że np. w USA około 20% ludności (głównie murzyńskiej) o najniższych dochodach dalekie jest od opty- malnego zaspokojenia swoich potrzeb żywnościowych. [więcej w: , podłogi drewniane, wdrożenia magento, regały magazynowe ]

Tags: , ,

No Responses to “Po. II wojnie swiatowej, najpierw”

 1. Crash Test Says:

  Nie wiem sam czy mam nadciśnienie czy nie

 2. Mad Rascal Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: stomatologia protetyka cennik[...]

 3. Vagabond Warrior Says:

  trzeba brać tego odpowiednio dużo i stosować zbilansowaną dietę

 4. Bearded Angler Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kabiny prysznicowe z hydromasażem[...]

 5. 3D Waffle Says:

  Dużo błonnika, to wkrótce będzie awitaminoza

 6. Riff Raff Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: implanty[...]

 7. Commando Says:

  To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

Powiązane tematy z artykułem: giełda tworzyw sztucznych ceny maciej syka maciej zagłoba zygler