Produkcja drozeje jedynie wówczas, gdy

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Produkcja drożeje jedynie wówczas, gdy nie ulega zmia- nie technika produkcji. Natomiast przr zmianie techniki produkcji i stosowaniu coraz nowszych osiągnięć nauki pow- stają warunki do wzrostu efektywności dodatkowych nakła- dów, wzrostu zysku i renty różniczkowej II. Ostrą krytykę jednostronności teorii malejących przyros- tów przychodów z ziemi w miarę wzrostu nakładów prze- prowadził Lenin. W polemice ze zwolennikami, tzw. prawa malejącej urodzajności gleby Lenin wykazywał, że jeśli wzrostowi nakładów pracy i kapitału na określoną działkę towarzyszy zastosowanie nowych doskonalszych metod pro- dukcji, to nakłady te przynoszą także dodatkowe efekty. produkcyjne. Jedynie wtedy, gdy wzrostowi nakładów pra- cy i kapitału nie towarzyszą udoskonalenia techniczne, do- datkowe nakłady mogą nie przynieść znaczniejszych efek- tów. Jest jednak normalnym zjawiskiem, że dodatkowym na- kładom towarzyszy wzrost techniki wytwarzania. Zwolennicy teorii malejących przyrostów przychodów z ziemi w miarę wzrostu nakładów opierają się niekiedy na przyrodniczo-rolniczych przykładach kształtowania się zale- żności między zwiększaniem dawek nawożenia a uzyskiwa- nymi w wyniku tego przyrostami plonów. Istotnie w tysią- cach doświadczeń nawozowych przeprowadzanych przez chemików rolniczych, Liebiega, Mitscherlicha i ich współ- czesnych kontynuatorów, występuje charakterystyczna za- leżność między wzrostem nawożenia a plonami, którą ilu- struje rys. 14. Jak widzimy z rys. 14, początkowe przyrosty dawek na- wożenia dają w efekcie wysokie przyrosty plonu, a w miarę zwiększania nawożenia występuje zjawisko malejących przy- rostów plonu na każdy dodatkowy kg nawozów. Prawidło- wość ta występuje jednak tylko wówczas, gdy inne czynniki mogące wpływać na plon zostały wyeliminowane. Natomiast przy wprowadzeniu np. nowych odmian roślin, sztucznego nawodnienia lub nowej techniki uprawy; nawożenia, walki z chorobami i szkodnikami kształt krzywej ulega pewnej zmianie. Następuje mianowicie jej stopniowe przesuwanie się w górę (por. rys. 15). [więcej w: , Automatyka przemysłowa, drukarnia cyfrowa, paralotnie kurs ]

Tags: , ,

No Responses to “Produkcja drozeje jedynie wówczas, gdy”

 1. Juliusz Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do uzależnienia[...]

 2. Rooster Says:

  na nadciśnienie, wystarczy suplementacja

 3. Bowler Says:

  [..] Cytowany fragment: profesjonalny dietetyk warszawa[...]

 4. Diana Says:

  Kelp nigdy nie brałam,biorę od miesiąca Hashiforte

Powiązane tematy z artykułem: balsam szostakowskiego zastosowanie giełda tworzyw sztucznych ceny maciej zagłoba zygler