Przy reprodukcji rozszerzonej na dochód

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Przy reprodukcji rozszerzonej na dochód narodowy skła- dają się środki konsumpcji oraz środki produkcji (ich nad- wyżka ponad potrzeby wynikające ze zużycia kapitału stałe- go). Środki produkcji wchodzące w skład dochodu narodowe- go umożliwiają dokonywanie akumulacji w skali gospodarki narodowej. Akumulacja społeczna jest to nie skonsumowana część do- nującego kapitału społecznego. W warunkach reprodukcji ka- pitalistycznej źródłem akumulacji jest wartość dodatkowa. Parniętamy z rozpatrywania warunków akumulacji kapi- tału indywidualnego, że motywem Akumulacji jest dążenie de zwiększenia masy i stopy wartości dodatkowej, a tą drogą również stopy zysku. Gdy indywidualny kapitalista nie kon- sumuje części wartości dodatkowej, tylko kupuje za nią no- we, dodatkowe środki produkcji i dodatkową siłę roboczą, powiększa swój kapitał. Dzięki temu w następnym cyklu pro- dukcyjnym otrzymuje większą masę wartości dodatkowej. Indywidualny właściciel kapitału ma tu dwie podstawowe możliwości: 1) zwiększania ilości śropków, produkcji i siły roboczej, dzięki czemu następuje zwiększenie rozmiarów produkcji, a zatem zwiększenie masy wartości dodatkowej bez powięk- szania stopy wartości dodatkowej i stopy zysku; 2) dokonania zakupu i zainstalowania środków produkcji jakościowo nowych, tzn. doskonalszych technicznie, umożli- wiających: zmniejszenie indywidualnych nakładów na wytwo- rzenie jednostki produktu; dzięki temu zwiększa się stopa wartości dodatkowej (otrzymuje się wartość dodatkową nad- zwyczajną lub względną), a w ślad za tym i stopa zysku. Cykliczny rozwój gospodarki kapitalistycznej Równocześnie wiemy, że możliwości te tylko teoretycznie występują alternatywnie i że jedyne opłacalne w danym momencie rozwiązanie wyznacza bieżąca sytuacja gospodar- cza, tzn. ceny środków produkcji i siły roboczej, popyt na pro- dukowane przez danego kapitalistę asortymenty i ich ceny. W gospodarce narodowej jako całości w wyniku sprzecz- ności interesów indywidualnych kapitalistów oraz ich wza- jemnej konkurencji przejawia się tendencja do ulepszeń techniczno-technologicznych, wprowadzania postępu tech- nicznego, pozwalającego na obniżenie indywidualnych na- kładów pracy. [patrz też: , szyny prądowe, Układanie kostki brukowej Warszawa, konstrukcje stalowe ]

[więcej w: , , ]
[przypisy: , , ]
[patrz też: chomik syryjski ile żyje, dolmed rezonans, gimnazjum nr 8 w rzeszowie ]

Tags: , ,

No Responses to “Przy reprodukcji rozszerzonej na dochód”

 1. Old Orange Eyes Says:

  [..] Cytowany fragment: program dla stomatologii[...]

 2. Urszula Says:

  mam wskazanie lekarza neurologa

 3. Janina Says:

  Article marked with the noticed of: suplementy[...]

 4. Tadeusz Says:

  ból długo się utrzymuje należy udać się do lekarza

Powiązane tematy z artykułem: chomik syryjski ile żyje dolmed rezonans gimnazjum nr 8 w rzeszowie