Równiez w kapitalistycznych przedsiebiorstwach rolnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Również w kapitalistycznych przedsiębiorstwach rolnych zmniejszanie produkcji przy spadku cen jest trudniejsze i powolniejsze niż w przemyśle, gdyż kapitał w rolnictwie odznacza się mniejszą ruchliwością. Jego dopływ z rolnictwa do innych gałęzi wymaga znacznie dłuższego czasu. Również duży udział kapitału trwałego w produkcji rolniczej prze- sądza o powolnym ruchu okrężnym i obrocie kapitału. W wyniku oddziaływania tych czynników elastyczność podaży produktów rolnych jest mała co przy jednoczesnej maleją- cej elastyczności popytu przesądza o niskich cenach produk- tów rolnych. Tendencja Ido kształtowania się cen produktów rolnych na niskim poziomie występuje we współczesnym ka- pitalizmie jako zjawisko trwałe (por. rys. 16). Z drugiej zaś strony, stały wzrost popytu na artykuły przemysłowe i panowanie monopoli ustalających ceny więk- szości towarów. przemysłowych na wysokim poziomie pro- wadzi do stałej tendencji wzrostu ich cen. W wyniku tak odmiennego mechanizmu ustalania się cen na produkty rolne i przemysłowe występuje zjawisko zwane nożycami cen. Ten niekorzystny dla rolnictwa układ warunków rynko- wych poważnie utrudnia wzrost produkcji. rolniczej w ka- pitalizmie. Szczególnie dotkliwie uderza on w drobne gos- podarstwa chłopskie, które wobec trudności z zakupem ma- szyn i nowoczesnych urządzeń technicznych oraz niemożli- wości ich pełnego wykorzystania nie mogą obniżyć kosztów produkcji i są eliminowane z produkcji, a ich właściciele stają się robotnikami najemnymi. Znaczny wpływ na niski, poziom cen płaconych produ- centom. rolnym wywierają również wysokie koszty pośred- nictwa w handlu artykułami rolnymi. Farmy handlowe zaj- mujące się zakupem produktów rolnych należą przeważnie do wielkich monopoli zakupujących i przetwarzających su- rowce rolnicze. Wobec tego, że panują one na rynku i far- mer jest zmuszony do sprzedaży swych towarów, musi się on godzić na oferowane przez nie ceny W wyniku produ- cent uzyskuje ceny niskie, a konsument płaci za żywność ceny wysokie, gdyż musi pokrywać zyski monopolowe han- dlu i przemysłu przetwórczego. [więcej w: , szamba ekologiczne, wycieraczki samochodowe, hale przemysłowe ]

[więcej w: , , ]
[przypisy: , , ]
[przypisy: epidermolysis bullosa leczenie, zespół hiperstymulacji jajników, renta różniczkowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Równiez w kapitalistycznych przedsiebiorstwach rolnych”

 1. Sugar Man Says:

  Diagnoza w szpitalu to wyciekający tętniak

 2. Aleks Says:

  Article marked with the noticed of: weterynarz dermatolog warszawa[...]

 3. The China Wall Says:

  wcale nie ma tych suplementów od groma

 4. Cujo Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kabiny prysznicowe z brodzikiem[...]

 5. Knuckles Says:

  Lepiej dmuchać na zimne

 6. Jokers Grin Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu probolan[...]

 7. Cujo Says:

  Najlepiej to robic badania kontrolne

Powiązane tematy z artykułem: epidermolysis bullosa leczenie renta różniczkowa zespół hiperstymulacji jajników