Stopa akumulacji indywidualnego kapitalisty Ali

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Stopa akumulacji indywidualnego kapitalisty Ali jest rów- na: Ali = Al z gdzie: Ali – stopa akumulacji; Al – wielkość akumulacji; % – wielkość zysku. Oddziaływanie tych czynników su- biektywnych wynika m.in. z tego, że rola i znaczenie kapi- talisty w społeczeństwie burżuazyjnym jest funkcją zysków, jakie osiąga, i wielkości kapitału, jaki posiada. Czynniki su- biektywne mogą wpływać na zwiększenie lub zmniejszenie stopy akumulacji indywidualnego kapitalisty. Czynniki subiektywne, jakkolwiek wpływają na bieżącą akumulację, nie decydują o jej konieczności. Konieczność akumulacji. pojedynczego kapitalisty wynika z sytuacji obiek- tywnej, z działania praw produkcji i .rynku w kapitalizmie. Obiektywna konieczność akumulacji jest następstwem wszel- kich form kapitalistycznej konkurencji, prowadzącej do osią- gania zysku nadzwyczajnego przez tych właścicieli kapitału, którzy zastosowali unikalną technikę produkcji o najwyż- szym poziomie. Każda jednak technika produkcji z czasem staje się powszechnie dostępna, co prowadzi do skracania społecznie niezbędnego czasu pracy i obniżania wartości ryn- kowej towarów. Gdyby jednak część kapitalistów nie aku- mulowała, to nie mogłaby zastosować nawet tej powszechnie dostępnej techniki. Prowadziłoby to do zwiększania się różni- cy między czasem pracy społecznie niezbędnym na wytwo- rzenie danego towaru a czasem indywidualnym zużywanym na wyprodukowanie tegoż towaru w danym przedsiębior- stwie. Gdyby ten stan rzeczy utrzymywał się dłuższy cza .. , kapitalista nie mógłby wprowadzić technicznych innowacji, a dochody uzyskiwane ze sprzedaży towarów najpierw zrów- nałyby się z, jego nakładami, a następnie obniżyłyby się w stosunku do ponoszonych nakładów. Doprowadziłoby go ta do bankructwa. Nie akumulujący kapitalista przestałby być kapitalistą. Najlepszą pozycję w konkurencji uzyskuje ten kapitalista, które~o stopa akumulacji indywidualnej jest najwyższa. Na kształtowanie się stopy akumulacji wpływa wiele czynników: m.in. wspomniane już czynniki subiektywne, handel między- narodowy, polityka finansowa państwa, stopień monopoliza- cji gospodarki, działalność związków zawodowych, działalność państwa itp. [patrz też: , lampy ogrodowe, animacja z logo, deratyzacja warszawa ]

Tags: , ,

No Responses to “Stopa akumulacji indywidualnego kapitalisty Ali”

 1. Electric Player Says:

  Dlatego chyba wolę nawet się nie diagnozować

 2. Mr. 44 Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: usg 3d opole[...]

 3. Wiktoria Says:

  Nie rozumiem po co pisać taki artykuł.

 4. Helena Says:

  [..] Cytowany fragment: drzwi mroźnicze[...]

 5. Wojciech Says:

  Początkowo wykonaliśmy test na alergie i nic nie wyszło

 6. Sherwood Gladiator Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: peruki[...]

 7. Pinball Wizard Says:

  Ja po kilku infekcjach, które u mojego dziecka skończyły się zapaleniem oskrzeli

Powiązane tematy z artykułem: giełda tworzyw sztucznych rezonans magnetyczny chełm zjazd ptd 2015