Wytwarzajac w ciagu roku róznorodne

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Wytwarzając w ciągu roku różnorodnę produkty społeczeń- stwo zużyło pewną ilość środków produkcji wcześniej istnie- jących (wartościowo odpowiada to nakładowi kapitału stałe- go) oraz wydatkowało pewną ilość pracy żywej. Suma war- tości zużytego kapitału stałego (wartości przeniesionej) i na- kładów pracy żywej (wartości wytworzonej) tworzy wartość globalnego produktu społecznego. Biorąc pod uwagę elementy składające się na wartość glo- balnego produktu społecznego mówimy o jego strukturze wartościowej. Wartość globalnego produktu społecznego możemy zatem zapisać: p = C+V+M, gdzie: V+M = L(v+m)i 1=1 przy czym i -liczba przedsiębiorstw w gospodarce (i = 1 n). Ta część globalnego produktu społecznego. która odpowia- da sumie wartości nowo wytworzonej w gospodarce. stanowi dochód narodowy. Z rzeczowego punktu widzenia jest to nad- wyżka wytworzonych dóbr ponad potrzeby odtworzenia ka- pitału stałego. W przypadku wystąpienia oszczędności w zu- tyciu kapitału stałego (tzn. jeżeli z jednostki tego kapitału będzie się wytwarzać większą ilość produktu niż poprzednio) dochód narodowy w rozmiarach fizycznych będzie wzrastać szybciej niż nakłady pracy żywej. Dochód narodowy można rozpatrywać punktu widzenia jego struktury rzeczowej i wartościowej. Struktura rzeczo- wa to podział wszystkich dóbr wchodzących w skład, dochodu narodowego: ogólnie na środki produkcji i środki kon- sumpcji. a bardziej saczegółowo – na poszczególne grupy asortymentowe. Przez strukturę. wartościową dochodu naro- dowego należy rozumieć udział płac i wartości dodatkowej w dochodzie narodowym. Przy reprodukcji prostej w skład dochodu narodowego wchodzą tylko środki konsumpcji, ponieważ wytwarza się tylko tyle środków produkcji, ile jest niezbędne do odtworze- nia kapitału stałego. Dochód narodowy przeznaczony jest na konsumpcję klasy robotniczej (płace) i kapitalistów (wartość dodatkowa). [patrz też: , wyposażenie łazienki, maszyny pakujące, łóżka drewniane ]

Tags: , ,

No Responses to “Wytwarzajac w ciagu roku róznorodne”

 1. Laura Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: chirurgia[...]

 2. Daniel Says:

  przy biegunkach i ogolnie problemach z jelitami sprawdza sie intesta

 3. Janina Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stomatologia dziecięca warszawa[...]

 4. Mindless Bobcat Says:

  Koncerny farmaceutyczne preferuja syntetyczne wynalazki

Powiązane tematy z artykułem: komisja wojskowa stulejka osobowość paranoiczna test torbiel pajęczynówki tylnego dołu czaszki